“โครงการต้นกล้าลำดวน พัฒนาเยาวชนสู่เยาวชน” จัดขึ้นโดยกลุ่มเยาวชนกล้าลำดวนในจังหวัดศรีสะเกษ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพให้กับกลุ่มเยาวชนกล้าลำดวน New GeN โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.), บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ, เซิ้งโปรดักชั่น , ร้านปราชญ์สกรีน ศรีสะเกษ เป็นต้น

 

กล้าลำดวน

 

โครงการจัดขึ้นทั้งหมด 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน มีการจัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแกนนำเยาวชนกล้าลำดวน New Gen, เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ, และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาเยาวชนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 

กล้าลำดวน

 

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ต้องเต ธิติ ศรีนวล พร้อมทีมงานจากเซิ้งโปรดักชั่นได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการสร้างสื่อต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้กับรุ่นน้องแกนนำเยาวชนในการสร้างสรรค์สื่อที่ดีเพื่อเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนการทำงาน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในกลุ่มแกนนำเยาวชนกล้าลำดวน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การทำงานเป็นทีมมีศักยภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

เซิ้งโปรดักชั่น

 

เซิ้งโปรดักชั่น

 

เซิ้งโปรดักชั่น

 

เซิ้งโปรดักชั่น

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อื่นๆ อีก เช่น การทำงานเป็นทีม, บทบาทการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี, การเรียนรู้จากประสบการณ์และความผิดพลาด, การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ, และการสร้างเครือข่าย เป็นต้น

 

ภาพ เซิ้งโปรดักชั่น สนับสนุนกล้าลำดวนสร้างสรรค์ พัฒนาเยาวชนสู่เยาวชน

 

คลิปจาก FB: OK Pik KunPhas

 

 

ติดตามผลงานอื่น ๆ ได้ที่

Facebook Fan page: ไทบ้าน เดอะซีรีส์

YouTube Channel: Thibaan Channel